FRANKSTON, Victoria

Frankston Motel
Phone 03 5971 1233
Address 233 Frankston-Flinders Road
Frankston, VIC 3199
Chain
Golden Chain

Visit the website of Frankston Motel Email Frankston Motel View a Google Map of Frankston Motel

Go back to previous page